Bệnh nhân Phùng Văn Nguyên - Yên Bái kính tặng Bệnh viện (9/25/2018 11:03:01 AM)