Ngày 10/5/2024, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số: 1111/SYT-NVYD về việc Thông báo cơ sở Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.