LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 17/02 đến ngày 24/02 năm 2020


Thứ ngày
Chức danh

Thứ 2
17/02

Thứ 3
18/02

Thứ 4
19/02

Thứ 5
20/02

Thứ 6
21/02

Thứ 7
22/02

Chủ nhật
23/02

Thứ 2
24/02
Lãnh đạo
(Trực thường trú)

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Bác sỹ

Ngài

Tùng

Trường

Phong

Tùng

Ngài

Trường

Phong

Điều dưỡng 1


Thương

Lành

Hiển

Nhài

Mai

Phổ

Hiền

Điều dưỡng 2

Luyên

Thu

Đ.Hà

Toàn

L.Giang

Minh

Tình

L.Hương

VLTL - PHCN
     Cường
Duyên
B.Nhung
Linh
Hồng
Duyên


 

Hành chính 

Huy

Loan

Dũng

Hoàng

Loan

Dũng

Huy

Hoàng