LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 10/8 đến ngày 17/8 năm 2020


Thứ ngày
Chức danh

Thứ 2
10/8

Thứ 3
11/8

Thứ 4
12/8

Thứ 5
13//8

Thứ 6
14/8

Thứ 7
15/8

Chủ nhật
16/8

Thứ 2
17/8
Lãnh đạo
(Trực thường trú)

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Bác sỹ

Trường

Ngài

Tùng

Phong

Ngài

Tùng

Trường

Phong

Điều dưỡng 1

Minh

Thương

Phổ

Lành

Hương

Hiển

Đ.Hà

Nhài

Điều dưỡng 2

Giang

Thu

Mai


Mai

Toàn

Kính

Hiền

VLTL - PHCN
     Tuyên

Duyên
Tr.Nhung
Linh

Chung


 

Hành chính 

Dũng

Huy

Hoàng

Dũng

Huy

Dũng

Hoàng

Huy