LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 25/05 đến ngày 01/06 năm 2020


Thứ ngày
Chức danh

Thứ 2
25/05

Thứ 3
26/05

Thứ 4
27/05

Thứ 5
28/05

Thứ 6
29/05

Thứ 7
30/05

Chủ nhật
31/05

Thứ 2
01/06
Lãnh đạo
(Trực thường trú)

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Bác sỹ

Phong

Ngài

Tùng

Trường

Ngài

Tùng

Phong

Ngài

Điều dưỡng 1


Thu

Hiền

Thương

Kính

Phổ

Tình

Hương

Điều dưỡng 2

Minh

Giang

Nhài

Lành

Toàn

Đ.Hà

Mai

Giang

VLTL - PHCN
     V.Nhung
Duyên

Cường
Tr.Nhung
Chung

Linh


 

Hành chính 

Loan

Huy

Dũng

Hoàng

Huy

Loan

Dũng

Huy