LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 26/10 đến ngày 02/11 năm 2020


Thứ ngày/Chức danh


Thứ 2

26/10


Thứ 3
 27/10 


Thứ 4
28/10


Thứ 5
29/10


Thứ 6
30/10


Thứ 7
31/10


CN
01/11


Thứ 2
02/11


Lãnh đạo


 Lâm  


 Lâm


Lâm


Lâm


Lâm


Lâm


Lâm


Lâm


Bác sỹ


Ngài


Phong


Tùng


Trường


Tùng


Phong


Ngài


Trường


Điều dưỡng 1


Thu


Giang


Mai


PhổLành


Toàn


Kính


Điều dưỡng 2


Hiển


Kính


Hương


Tình


Hiền


Minh


Đ.Hà


Lan


VLTL - PHCN

  

 

  

Hồng
Duyên
Cường

Tuyên
Chung
Lành


 


Hành chính


Hoàng


Dũng


Huy


Loan


Dũng


Huy


Hoàng


Loan

Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú