Mẫu giấy hẹn bệnh nhân tái khám

 

Së Y tÕ Tuyªn Quang                                      Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

 

BÖnh viÖn Suèi kho¸ng Mü L©m                             §éc lËp -  Tù do - H¹nh phóc

                                                                                                                   MS: 01/DL-08

                                      PhiÕu hÑn bÖnh nh©n BHYT vµ 139

Hä tªn bÖnh nh©n: ............................................................................. N¨m sinh: ...... . . . Nam/N÷

§Þa chØ: ......................................................................................................................................................

Sè thÎ: .........................................................................................................................................................

GiÊy giíi thiÖu sè:  ........... Ngµy ...... th¸ng .....n¨m ...... N¬i cÊp GGT: ..................................

ChÈn ®o¸n:..................................................................................................................................................

M· bÖnh:   ........................                    Sè bÖnh ¸n: ..........................................

HÑn bÖnh nh©n sau:  ............  ngµy mang phiÕu nµy ®Õn kh¸m l¹i t¹i khoa .................................

                                                                                    Tuyªn Quang, ngµy..... th¸ng....n¨m 2015

                                                                                               B¸c sü kh¸m bÖnh

Chi tiết xem ở file đính kèm


(1/21/2015 9:57:52 AM)

Bấm đây để tải file đi kèm.
Các bài viết cùng chủ đề:

Tài liệu mới

Thông tin liên hệ

an image
ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN
HOTLINE: 0965.29.10.10
Email: Click để gửi

Phone: 0207.3875.284
Fax: 0207.3875.580

Thống kê truy cập


Số khách trực tuyến: 3

Tổng số truy cập: 0

Video Clip

Thống kê truy cập

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


thiet ke noi that


Treo chân mày bằng chỉ


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô