Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2012/NQ-HĐND

    Tuyên Quang,  ngày 13 tháng 12 năm 2012   

  

NGHỊ QUYẾT

Ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

 áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 151/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

1. Giá của 664 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (Có Phụ lục I kèm theo).

2. Giá của 37 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tạm thời chưa có tên trong Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (Có Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013./. 

 

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND. UBND các huyện. thành phố;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà an nhân dân tỉnh

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- Công báo Tuyên Quang;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, CV.

 

 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Sáng Vang

 

Chi tiết xem ở file đính kèm


(3/17/2015 2:44:13 PM)

Bấm đây để tải file đi kèm.
Các bài viết cùng chủ đề:

Tài liệu mới

Thông tin liên hệ

an image
Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm
Xã Phú Lâm - Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang
Email: Click để gửi

Phone: 0207.3875.284
Fax: 0207387.5580

Thống kê truy cập


Số khách trực tuyến: 30

Tổng số truy cập: 0

Video Clip

Thống kê truy cập

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


thiet ke noi that


Treo chân mày bằng chỉ


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô